UTSN
Nederland en Suriname hebben samen een lange geschiedenis en hierdoor ook een bijzondere relatie. In 1975 werd Suriname onafhankelijk. Bij de onafhankelijkheid heeft Nederland zogeheten Verdragsmiddelen beschikbaar gesteld om Suriname te helpen in haar ontwikkeling als zelfstandige staat.

Verdragsmiddelen
Deze middelen zijn voor een deel besteed. Naast de besteding van de resterende verdragsmiddelen (5 sectoren zijn benoemd: gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, landbouw en rechtsbescherming & veiligheid), werken Nederland en Suriname tegelijkertijd aan de invulling van een nieuwe samenwerkingsrelatie. De traditionele samenwerking, vooral gericht op de samenwerking van overheid tot overheid, maakt plaats voor een nieuwe vorm van samenwerken, namelijk van samenleving tot samenleving.

Nieuwe manier van samenwerken
De nieuwe manier van samenwerken krijgt onder andere vorm door het besluit van de Minister om een Twinningfaciliteit Suriname-Nederland op te richten. Deze faciliteit heeft als doel om gezamenlijke activiteiten van Nederlandse en Surinaamse maatschappelijke organisaties te financieren, wanneer deze – bijvoorbeeld door kennisuitwisseling, capaciteitsversterking en institutionele versterking – op een duurzame wijze bijdragen aan een verdieping en verbreding van de huidige samenwerkingsrelatie.

Uitvoering
De Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN) is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig beheer van de beschikbare middelen. Bij de oprichting van de Twinningfaciliteit werd vanuit het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de financiering van projecten voor de periode 2008-2011. Wegens een overweldigende belangstelling voor de Twinningfaciliteit, besloot de voormalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking een half jaar na oprichting van UTSN om het beschikbare budget te verhogen met 4 miljoen euro waarmee het totale beschikbare budget kwam te liggen op 12 miljoen euro. Dit bedrag is inmiddels vrijwel volledig toegekend aan een groot aantal twinningprojecten.

Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties konden in 2008 en 2009 gezamenlijk projectvoorstellen indienen bij UTSN, om daarmee financiering voor hun project te verkrijgen. In deze twee indieningsrondes werden 338 projecten ingediend voor een totaal bedrag van € 45,7 miljoen. Binnen zes weken na de indiening kregen de indieners te horen of hun aanvraag al dan niet werd toegekend. Ruim honderd projecten werden goedgekeurd voor een bedrag van € 11,9 miljoen.

De meeste van deze projecten zijn op dit moment in uitvoering. De faciliteit is inmiddels in Suriname een ingeburgerd fenomeen geworden, waarbij vele Surinamers, zowel in Nederland als in Suriname, direct of indirect zijn betrokken. De twinningfaciliteit is doorgedrongen tot alle lagen van de bevolking en verspreid over de verschillende etnische bevolkingsgroepen van Suriname.

Berenschot en Nikos
Berenschot is al sinds 70 jaar een onafhankelijk organisatieadviesbureau in de Benelux. Inmiddels werken er circa 475 medewerkers die adviseren over verschillende adviesgebieden, zoals human resource management, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering, strategie en marketing, verandermanagement, internationaal project- en procesmanagement en investeren in ontwikkelingslanden. Berenschot heeft samen met haar Surinaamse partner Nikos van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de opdracht gekregen voor het uitvoeren van de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland. Samen hebben zij de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname – Nederland (UTSN) opgericht.

U kunt naar de website: www.utsn.nl