Het vertrouwen in instituten is afgenomen

NIKOS heeft in de periode van 29 maart tot en met 7 april een opiniepeiling onder 1000 burgers in Paramaribo gedaan. Dit is het vierde en laatste artikel dat de uitkomst van het onderzoek beschrijft.

Het belang van instituten
Instituten zijn belangrijk omdat zij een belangrijke taak vervullen in de samenleving zoals de politie, het leger, de rechterlijke macht, de media, de regering, etc. Recente onderzoeken onder de bevolking van Latijns Amerika en het Caribisch Gebied laten zien dat het vertrouwen van de burgers in verschillende instituten is afgenomen (Economist 18 november 2018). Dit is aanleiding geweest om de burgers van Suriname te vragen hoeveel vertrouwen zij hebben in verschillende instituten. De grafiek laat het resultaat zien voor diverse instituten. De burgers hebben het meeste vertrouwen in de religieuze organisaties, want 65% van de burgers gaf aan ‘een beetje vertrouwen’ of ‘heel veel vertrouwen’ in deze organisaties te hebben. Ook in Latijns Amerika en het Caribisch Gebied scoorden de religieuze organisaties het hoogst (en ook iets boven de 60%). In Suriname geniet de media (de pers) nog aardig wat vertrouwen van de burger (61%) en daarna de politie (58%). Bij de rechtspraak is de verhouding al bijna gelijk (49%) en de Centrale Bank geniet meer wantrouwen dan vertrouwen (40%). Het minste vertrouwen van de burgers krijgen de politieke partijen (28%), de Nationale Assemblee (26%) en de Regering (25%). Toch liggen deze percentages (van vertrouwen) gemiddeld iets hoger dan in onze regio, maar de trend lijkt hetzelfde d.w.z. een afname van vertrouwen in de instituten.

Ziektekostenverzekering
Er is in de peiling gevraagd of men een ziektekostenverzekering heeft. Dit was ook al gevraagd in de peilingen van 2015 en 2016 zodat we wat vergelijkingsmateriaal hebben. Uit de grafiek blijkt dat het aantal personen dat niet verzekerd is, slechts 13% bedraagt, terwijl dit in 2016 nog 18% was. Het aantal mensen met een basiszorgverzekering is gestegen van 14% naar 22%, zodat we hieruit kunnen opmaken dat een deel van degenen die niet verzekerd waren in 2016 thans via de BAZO regeling verzekerd zijn.  In 2015 bestond er nog een groep van zgn. on- en minvermogenden, wiens ziektekosten door het ministerie van Sociale Zaken gedekt werden. Deze groep is nu geheel verdwenen. Interessant is evenwel dat de groep Bazo verzekerden plus on- en minvermogenden in 2015 samen 27% van het geheel uitmaakte, terwijl nu slechts 22% van de ondervraagden aangeeft dat ze een Bazo verzekering heeft. Het meest waarschijnlijk is dat de ontbrekende 5% inmiddels op een andere wijze verzekerd is. Bij nadere inspectie van de details van de antwoorden blijkt dat dit vooral via het Staats Zieken Fonds is gebeurd, want het aantal verzekerden bij het SZF is volgens de peiling met 50% gegroeid nl. van 44% tot 66%. Het grootste deel van deze groei is te verklaren door de overheveling van de Bazo van Self Reliance naar het SZF, maar er lijkt ook een kleine groei te bespeuren van ambtenaren, particulier verzekerden en gepensioneerden.

Aan de personen met een basiszorgverzekering werd de vraag gesteld hoe men deze verzekering heeft ervaren in het afgelopen jaar. Volgens 39% van de Bazo verzekerden werkte het goed, terwijl  36% aangaf ‘het gaat wel’; daarentegen zei 25% dat er problemen waren m.n. dat medicijnen niet te krijgen waren of dat men er apart voor moest betalen. In juli 2016 gaf slechts 14% van de Bazo verzekerden aan dat er problemen waren, terwijl 48% tevreden was. De groei van het aantal Bazo verzekerden lijkt dus gepaard te gaan met druk op de beschikbaarheid van medicijnen.

Burgers niet eens met ondersteuning Maduro regime
Op het gebied van het buitenlands beleid is er slechts één vraag gesteld en die ging over het beleid naar Venezuela toe. De burgers konden reageren op de volgende uitspraak: “Onze regering moet president Maduro van Venezuela blijven steunen, al doen de meeste landen van Zuid Amerika dat niet meer.” Met deze uitspraak was 18% het eens, terwijl 72% het er niet mee eens was en 9% het moeilijk vond om er iets van te zeggen.

Approval rate president
In juli 2016 hebben we naar Amerikaans model de vraag gesteld in welke mate de burger tevreden of ontevreden is met de manier waarop de president zijn werk doet. In de Verenigde Staten wordt deze vraag zeer regelmatig gesteld. Begin april was de approval rate van president Trump 45% (https://news.gallup.com/poll/203198/presidential-approval-ratings-donald-trump.aspx) . Van de burgers in Paramaribo was begin april 22% tevreden met de manier waarop president Bouterse zijn werk doet, terwijl 63% daar ontevreden over was; 15% twijfelde. In juli 2016 was de approval rate van de president slechts 17% en in dat opzicht is er dus sprake van een stijging.

Tot besluit
Het NIKOS heeft kennis genomen van de verschillende reacties op deze laatste opiniepeiling. Er waren zowel positieve als negatieve reacties. De negatieve reacties kwamen vooral uit de hoek van politieke partijen die het volgens de peiling minder goed doen. Dit is een voorspelbare reactie, waar alle opiniepeilers in Suriname -sinds de eerste die in 1992 gedaan werd- last van hebben. Wanneer de boodschap niet bevalt gaat men de boodschapper aanvallen, alsof de boodschap daardoor zal verdwijnen (https://www.yourdictionary.com/kill-the-messenger). Helaas zijn ook journalisten vaak slachtoffer hiervan, want niemand houdt van slecht nieuws. Het is een zeer primitieve reactie en in een democratie verwacht je een meer volwassen reactie van politici en beleidsmakers. Zoals wij vaker hebben aangegeven moet je de competentie van de onderzoekers beoordelen en niets anders.

NIKOS heeft geen behoefte of belang om onderzoeksresultaten te manipuleren, want dat gaat tegen de integriteit van een goed onderzoeker in. NIKOS levert een bijdrage aan de democratie om de mening van de burger te laten horen of men dat leuk vindt of niet.